ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на лични данни: Смарти Кидс България ЕООД, ЕИК 204980237, адрес гр.Варна, площад Лаврентий №9, офис 2, МОЛ Георгий Олегович Розов. Настоящите правила са утвърдени със заповед на управител Георгий Олегович Розов № 01 от 22.05.2018 година.

1. Администраторът на лични данни събира и обработва от електронната заявка на сайта http://franchise.smarty-kids.bg/ следните лични данни на субектите на данни: Имена, контактен телефон, имейл.

2. Субектите на лични данни предоставят на Аминистратора на данни по следния приет от дружеството ред: Лицето проявило интерес към франчайз программа SmartyKids - детски център по ментална аритметика за деца, оставя следните данни за контакт на сайт http://franchise.smarty-kids.bg/ – имена, контактен телефон, имейл. Данните се получат по електронен път на имейл – g.rozov@smarty-kids.bg.

3. Данните, които физическото лице предоставя, се съхраняват само и единствено за целите - контакти с клиент на дружеството-администратор на данни, като не се предоставят на трети страни.

4. Данните се предоставят на електронен носител – електронно писмо.

5. Данните се съхраняват в срок от 5 години след което се унищожават по следния ред: Писмото с данните се изтрива от пощенски сървър.

6. Субектът на лични данни се уведомява за правата си по следния начин: Декларация за поверителност.

7. Субектът на данни се уведомява за контактните данни на длъжностното лице по защита на личните данни/ лицето за контакт, по следния начин: на посочената от него електронна поща.

8. Данните от заявка за шоу урок се съхраняват по подходящ начин с подходящи технически и организационни мерки, както следва: на електронен сървър.

9. В случай на нарушения в защитата на личните данни, администраторът се задължава да направи оценка на риска във всеки конкретен случай, по реда и начина, описан в Инструкция за защита на личните данни/друг вътрешен акт в дружеството, за което в определените случаи се уведомява надзорния орган и засегнатия субект на лични данни.

Контактни данни на длъжностно лице по защита на данните/лице за контакт: Управител на дружеството Смарти Кидс България ЕООД – Георгий Олегович Розов, телефон +359 894 53 01 07, имейл g.rozov@smarty-kids.bg